De SCRIPT ass och um internationalen Niveau aktiv

De SCRIPT fleegt seng Kontakter fir op internationalem Niveau bei den innovative pädagogesche Weiderentwécklunge mat involvéiert ze sinn a fir bei richtungsweisenden transnationalen Decisioune matdiskutéieren ze kënnen.

An deem Kontext waren Delegatioune vum SCRIPT an de leschte Méint ënnert anerem an zwee wichtege Gremie vertrueden. Zum engen gouf op der Sëtzung vun der EU-Kommissioun iwwert d’Weiderentwécklunge vun der Entrepreneurship Education diskutéiert. E Volet, deen an de Lëtzebuerger Schoulen allgemeng ëmmer méi opkënnt mat Projete wéi de Mini-Entreprisen an anere wichtegen Initiativen. Ganz geziilt gëtt awer och transversal an de véier entrepreneurial schools Lycéeën a Lëtzebuerg dëst Thema behandelt.

Zum aneren ass de SCRIPT och mat engem Member am Rat der deutschen Rechtschreibung vertrueden, wou iwwer orthographesch Entwécklungen an der Sprooch diskutéiert gëtt. Dëst ass interessant, well Däitsch als Alphabetiséierungssprooch natierlech eng wichteg Roll am lëtzebuergesche Schoulsystem spillt. Doriwwer eraus ginn och vill Erkenntnisser gewonnen am Kontext vun der Weiderentwécklung vun der Lëtzebuerger Sprooch; besonnesch um Niveau vun der Norméierung vun der Schrëftsprooch.